หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรการสอนงาน
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 17 มกราคม 2562