หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / พลังคิดบวก / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / หัวหน้าต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์(E.Q. ดี) / หัวหน้ากับการสร้างทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562