หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จ.นราธิวาส
วันที่ 8 มิถุนายน 2562