หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / พลังคิดบวก / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / หัวหน้าต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์(E.Q. ดี) / หัวหน้ากับการสร้างทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562