หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / พลังคิดบวก / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / หัวหน้าต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์(E.Q. ดี) / หัวหน้ากับการสร้างทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์
ศูนย์พิมพ์ป้าย ที แม็กซ์ ดีไซน์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562