บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2558 - 30 มกราคม 2558