หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558