หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัทลาน่า คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณ โรงแรมรีวิช ขอนแก่น ชั้น 8 ห้องประชุมบริรักษ์ 2
วันที่ 1 กันยายน 2562