หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด
วันที่ 27 ตุลาคม 2562