หัวข้อ การเป็นวิทยากร / หลักการการเป็นวิทยากรมืออาชีพ / การปรับปรุงบุคลิกภาพ ทั้งภายนอกและภายใน / วิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ / การจัดกิจกรรมนันทนาการ / Milton Pattern / ออกแบบกิจกรรม / เกมที่นำไปปรับใช้ได้เลย / การฝึกสั่งจิตใต้สำนึก / ศาสตร์แห่งความสำเร็จ (NLP) / Modeling วิยากรมืออาชีพ
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จ.สระบุรี
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562