หัวข้อ ศิลปะผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
วันที่ 19 มกราคม 2563