หัวข้อ การพูดในที่สาธารณะ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
วันที่ 25 มกราคม 2563