หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563