หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท คุณพ้ง (P Center Car) ศูนย์รวมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดบนถนนกาญจนาภิเษก
วันที่ 3 มีนาคม 2563