หัวข้อ หัวข้อ Road to System & ISO / การเชื่อมโยงระบบทำงานกับทฤษฎีเงิน 4 ด้าน / กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Career Path
บริษัท บอลเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด / Ball Technic Co., Ltd.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563