หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
บริษัท ตองแปดผักผลไม้ จำกัด
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 24 มิถุนายน 2563