หัวข้อ ฝึกการพูดเป็นภาษาอังกฤษ / พูดในที่สาธารณะ / ฝึกนำเสนอภาษาอังกฤษ / ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน / ฝึกกล้าแสดงออก
จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 22 มิถุนายน 2563