หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 15 กันยายน 2563