หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเซลอะไหล่ยนต์ (2002)
วันที่ 20 กันยายน 2563