หัวข้อ Road to System & ISO / การเชื่อมโยงระบบทำงานกับทฤษฎีเงิน 4 ด้าน / กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Career Path
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563