หัวข้อ Small Talk / หา Big Why / Mind set วิทยากรมืออาชีพ / ตั้งเป้าหมายการเป็นวิทยากร / 3 v เพื่อการพูดที่ยอดเยี่ยม / การออกแบบการสัมมนา
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563