หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ ฯลฯ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558