หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / Product Promoting / Marketing Man
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558