หัวข้อ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I / ฯลฯ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 22 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565