หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด
วันที่ 6 มิถุนายน 2558