หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
วันที่ 31 สิงหาคม 2566