หัวข้อ รู้จักตนเองผ่านการระบายสี Mandala / ออกแบบ Nature Mandala / วาดลายเส้น / รวมลายเส้น / Mandala of my life / Our Mandala / inspired by the Zentangle method
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566