หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แซนส์ โชลูชั่น จำกัด
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 - 14 ตุลาคม 2566