หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
ธนาคารออมสิน ภาค 9 จังหวัดเชียงราย
จ.เชียงราย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566