หัวข้อ Road to System & ISO / การเชื่อมโยงระบบทำงานกับทฤษฎีเงิน 4 ด้าน / กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำ Career Path
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566