หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / พลังคิดบวก / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / หัวหน้าต้องมีความฉลาดทางด้านอารมณ์(E.Q. ดี) / หัวหน้ากับการสร้างทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567