หัวข้อ ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง
ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
วันที่ 29 มิถุนายน 2558