หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558