หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การสร้างมนุษยสัมพันธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2558