หัวข้อ การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า / การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 กันยายน 2558 - 9 กันยายน 2558