หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ให้กับ นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 63 ตามหลักสูตร รร.จปร. 4 ปี เพิ่มเติม 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 15 กันยายน 2558 - 18 กันยายน 2558