หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ยอดบุญสมุนไพร-เจี่ยวกู่หลาน
วันที่ 17 ตุลาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2558